top of page

Clear aligners - Faren ved begrænsninger

Opdateret: 17. jul. 2022

Bare fordi man arbejder med et alignersystem, der har en masse begrænsinger indbygget, betyder det ikke, at man undgår at udføre fejlbehandlinger - tværtimod!


Det lyder så godt, men er ret skidt.

Det handler om de begrænsninger, som flere aligner virksomheder lægger ind i deres software.

Stopskilt ved vej

Undgå fejlbehandlinger

Tanken bag begrænsningerne virker god nok.

Det handler om, at give alment praktiserende tandlæger et indtryk af, at de ikke kan komme til at udføre en fejlbehandling. Ved at indføre en række begrænsinger på bevægelserne der kan planlægges og udføres med aligner systemet, er tanken, at de tandlæger, der bruger systemet, har vanskeligere ved at gøre noget forkert.


Der er bare en række udfordringer.

For det første er det ikke muligt at udføre en behandling, uden at påvirke alle tænder, der er dækket af aligneren.


For det andet medfører enhver begrænsning af tandbevægelser en potentiel dominoeffekt, der øger risikoen for kompromisser, der stik mod begrænsningernes hensigt, medfører en fejlbehandling af patienterne.


Manglende overblik

For det tredje har vi erfaret, at mange begrænsninger indføres af medarbejdere i industrien uden dental baggrund. Personer med forstand på data og algoritmer, har ofte en tendens til at se ortodontisk behandling som en behandling, hvor der kan udformes en algoritme, som sikrer en optimal behandling hver gang. Hos AlignerService bliver vi derfor hyppigt spurgt af forskellige alignerproducenter, om ikke vi kan angive en række parametre, som kan begrænse alignersoftware på en måde så alignerbehandlingerne altid er indenfor nogle sikre rammer.

Til det er der kun ét kvalificeret svar: "Jo! Har man behov for begrænsninger skal man undlade at udføre behandling!" Behovet for begrænsninger er nemlig et udtryk for manglende viden om ortodonti.

Begrænsninger i tandbevægelserne medfører næsten altid (i 90-95% af alle behandlinger) så store kompromisser, at det går ud over tandsundheden eller resulterer i en decideret fejlbehandling.


Når specialtandlæger giver udtryk for modstand mod alignerbehandlinger, er det ikke fordi behandlingsformen er dårlig. Det er fordi en stor del af de alment praktiserende tandlæger, der anvender systemerne, ikke har et overblik over det de laver. De er ubevidst inkompetente eller i værste fald bevidst inkompetente.


Problem nr. 1 - kraftfordeling

Når vi behandler patienter ortodontisk påvirker vi alle tænderne i munden. Også selvom vi for eksempel begrænser systemet til kun at kunne flytte de forreste 8-10 tænder. Dette pga. Newtons tredje lov, der beskriver hvordan en kraft i én retning, vil medføre en ligeså stor kraft i den modsatte retning.


Et meget forsimplet eksempel

Når vi flytter de forreste 8 tænder, hos en patient med et fuldt tandsæt, ser vi typisk ikke en klinisk ændring i molarernes position. Dette det fordi forankringen af disse tænder i knoglen samlet er så stor og spredt over så stort et rodareal, at kraftpåvirkningen ikke kommer til udtryk klinisk. Det betyder ikke, at tænderne ikke påføres en kraft. Kraften fordeles bare over et større areal end hos de tænder der flyttes.


Det betyder, at man som behandler ALTID skal være opmærksom på kraftfordelingen, når man flytter tænder ortodontisk. Har man ikke et overblik over kraftfor